Panalangin

O Diyos Amang Lumikha ng Santinakpan. Pinagkalooban mo ang iyong lingkod at anak na si Amparo ng grasya na magkaroon ng wagas na pagmamahal bilang maybahay, ina at babaing mahabagin at maunawain sa matapat ng paglilingkod sa kapwa.


Ipagkaloob mo nawa na mamuhay ako sa landas ng pag ibig tungo sa Kaharian ng Langit. Loobin mo nawang luwalhatiin ang iyong lingcod na si Amparo at ipagkaloob mo sa akin sa pamamagitan ng kanyang Panalangin ang biyayang hinihiling ko sa iyo (banggitin ang kahilingan).


Amen


Ama Namin, Luwalhati sa Ama. Aba po Sta. Mariang Hari.